Technisch beheer en onderhoud

1.

Het inspecteren van het onroerend goed bij verhuurmutaties. Bij leegkomende objecten zal inspectie uitgevoerd worden en indien nodig een tweede inspectie waarbij eerder geconstateerde onvolkomenheden worden gecontroleerd op herstel;

 

2.

Het behandelen van onderhoudsklachten van huurders. Dit is mogelijk van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur;

 

3.

Het binnen 24 uur aan de opdrachtgever melden van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, welke direct of indirect schade aan het onroerend goed (kunnen) veroorzaken;

 

4.

Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten en de na-controle op de uitvoering van de opgedragen werken. Tot een overeengekomen limietbedrag kan dit geschieden zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever. In spoedeisende gevallen is de beheerder gemachtigd tot het treffen van de noodzakelijke maatregelen, met dien verstande dat, de opdrachtgever daarover zo spoedig mogelijk wordt ingelicht. Hiervan zal indien noodzakelijk een schriftelijke toelichting op de ontstane situatie en de getroffen maatregelen worden gegeven;

 

5.

Het archiveren van relevante stukken met betrekking tot alle genoemde werkzaamheden, zoals bestekken, offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten, e.d., gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn;

 

6.

Het inspecteren van leegstaande panden.