Financieel en administratief beheer

 

1.

Het maandelijks achteraf overleggen van de huurafrekening aan de opdrachtgever en het verrekenen van het batig saldo van ontvangsten en uitgaven. De beheerder is bevoegd maar niet verplicht tot het verrichten van noodzakelijke betalingen aan derden die de nog onder de berusting verkerende opbrengsten te boven gaan;

 

2.

Het administratief verwerken van individuele huursubsidieaanvragen door huurders;

 

3.

Het adviseren van de opdrachtgever inzake de mogelijkheden tot jaarlijkse huurprijsaanpassingen. Deze nieuwe huurprijs, volgens wettelijke vereisten, schriftelijk, voorstellen aan de huurders. Het innen van de huur, eventuele servicekosten en overige voorschotbedragen wegens leveringen en diensten en overige bedragen, welke huurders uit hoofde van de huurovereenkomst verschuldigd zijn;

 

4.

De beheerder registreert en verwerkt de ontvangsten en uitgaven, bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurbedragen, verzendt aanmaningen inzake achterstallige betalingen en begeleid het voeren van gerechtsdeurwaarderincasso zaken;

 

5.

De kosten die worden gemaakt ten gevolge van een tekortschieten door de huurder komen voor rekening van opdrachtgever doch worden, voor zover mogelijk, verhaald op huurder;

 

6.

Het aanleggen en bijhouden van een administratie voor accurate informatie verstrekking ten behoeve van de opdrachtgever en ten dienste van een verantwoord beheer;

 

7.

Bij beëindiging van een huurovereenkomst aansprakelijk stellen van huurders in geval van geconstateerde beschadigingen en/of vermissingen, met inbegrip van het verhalen van daarmee gemoeide kosten op de (ex) huurder c.q. verrekening daarvan met de eventueel betaalde waarborgsommen en verstrekte bankgaranties;

Zie hiervoor ook punt 1. van technisch beheer en onderhoud;

 

8.

Het in beheer houden van de betaalde waarborgsommen en zorgdragen dat deze verrekend worden met vertrekkende huurders;

 

9.

Het op aanwijzing van de huurcommissie aanpassen van de huurprijs in geval van toegepaste huurharmonisatie en indien van toepassing het bijwonen van huurcommissiezittingen.